28. Afschrijvingen en waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

3.101

2.764

Afschrijvingen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

3.291

2.749

 

 

 

 

 

 

 

6.392

5.513

 

 

 

De afschrijvingen zijn verminderd met het deel dat wordt doorbelast aan gelieerde partijen.