Risico’s

Financiële risico’s

Triodos Cultuurfonds belegt middelen van aandeelhouders voor hun rekening en risico. Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren, staan alle bekende risico’s waaraan het fonds onderhevig is in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds. De risicobereidheid van het fonds staat in het prospectus in de paragraaf Beleggingsbeleid. Triodos Cultuurfonds publiceert deze documenten op www.triodos-im.com.

De belangrijkste financiële risico’s in 2017 waren:

Renterisico

Renterisico is het risico dat ongunstige renteveranderingen op de financiële markten een negatieve invloed hebben op de winst en het vermogen van het fonds.

De leningenportefeuille van het fonds bestaat voornamelijk uit leningen met een aanzienlijke rentevastperiode. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn van invloed op de reële waarde van de leningen. De waarde van de leningenportefeuille profiteert van een rentedaling op de kapitaalmarkt terwijl een rentestijging een negatief effect heeft. Het rendement van het fonds is dus mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en daardoor loopt het fonds renterisico.

De rentegevoeligheid van de portefeuille wordt uitgedrukt in de modified duration. De modified duration is voor een groot deel afhankelijk van de rentevastperiode van de leningen. Een langere rentevastperiode leidt tot een hogere rentegevoeligheid. Het fonds kent een risicobereidheid voor de modified duration tussen 1 en 5. Een modified duration van 2,5 op een leningenportefeuille houdt in dat als de gemiddelde marktrente met 1% stijgt, de beleggingen met 2,5% in waarde afnemen. Bij het aangaan van nieuwe leningen wordt de rentevastperiode zorgvuldig gekozen. Bij de samenstelling van de portefeuille is een brede verscheidenheid aan rentevastperiodes het uitgangspunt. Per ultimo 2017 bedraagt de modified duration van de leningenportefeuille 3,8 (ultimo 2016: 2,6). De modified duration van het fonds als geheel bedraagt 3,1 per ultimo 2017 (ultimo 2016: 2,5).

De rentegevoeligheid van het fonds steeg in 2017 van 2,5 naar 3,1. Daarmee is de gevoeligheid voor de rente op de kapitaalmarkt gering gestegen. In de eerste drie kwartalen van 2017 werkte dit in het voordeel van de belegger in het fonds. De dalende rente had een positief effect op de ongerealiseerde herwaardering en daarmee steeg de koers van het fonds. In het laatste kwartaal van 2017 steeg de rente op de kapitaalmarkt fors. Dit resulteerde in een negatief rendement in het laatste kwartaal van 2017.

Ontwikkeling modified duration 2017

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen en zo een negatieve invloed heeft op de winst en het vermogen van het fonds. Om het kredietrisico af te dekken, kan het fonds zekerheden in de vorm van hypotheek- en pandrechten verkrijgen. Daarnaast kan het fonds voor een beperkt deel van de portefeuille leningen zonder onderpand verstrekken.

Triodos Cultuurfonds hanteert bij de aanvraag en tussentijdse beoordelingen van leningen een stelsel van beoordelingscriteria om het kredietrisico en de daarmee samenhangende risicocategorie te beoordelen en vast te stellen. Op basis hiervan hanteert het fonds als ze financieringen verstrekt, risico-opslagen voor kredietrisico’s. Door deze extra inkomsten kunnen toekomstige kredietverliezen voor een deel afgewend worden. Het fonds deelt alle leningnemers in een risicocategorie in. Risico 1 staat voor het laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico. Het fonds heeft een gemiddelde risicobereidheid tussen risicocategorie 6 en 9, wat zo veel mogelijk wordt toegepast bij het beleggingsbeleid.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om op een bepaald moment aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het liquiditeitsrisico kan oplopen als in een korte periode veel aandelen ter inkoop aan het fonds worden aangeboden. Triodos Cultuurfonds kan in dat geval besluiten om (tijdelijk) geen aandelen terug te kopen. Het fonds streeft ernaar om voldoende liquide middelen aan te houden om onder normale omstandigheden aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Niet-financiële risico’s

Als Beheerder van het fonds zorgt Triodos Investment Management voor een adequate beheersing van de relevante risico’s. Hiervoor heeft de Beheerder een integraal risicomanagementsysteem ingericht. Dit omvat het risicomanagementbeleid van het fonds en het raamwerk voor integraal risicomanagement van de Beheerder. De niet-financiële risico’s bestaan uit operationele risico’s en compliancerisico’s. Operationele risico’s zijn risico’s op financiële verliezen door tekortschietende of falende interne processen, mensen en systemen of externe gebeurtenissen. Compliancerisico’s zijn risico’s die verband houden met het niet of niet tijdig voldoen aan wet- en regelgeving. Deze risico’s worden doorlopend geïdentificeerd, beoordeeld, beheerd en bewaakt via passende procedures en rapportages.

De risicobeheersing is opgezet volgens het ‘three-lines-of-defence’ model. De uitvoerende functie van de Beheerder, de risicomanagementfunctie en de interne auditfunctie functioneren daarbij onafhankelijk van elkaar. De risicomanagementfunctie is functioneel en hiërarchisch gescheiden van het fondsmanagement.

Risicomanagementfunctie

Als gevolg van de groei en ontwikkeling van Triodos Investment Management is de bezetting van de Risk & Compliance afdeling vergroot en is een Risk & Compliance Management applicatie aangeschaft. Door voorgaande acties is de risicomanagementfunctie van de Beheerder verder geprofessionaliseerd en kunnen de risico’s van het fonds effectiever en efficiënter worden gemitigeerd.

ISAE 3402

De doelstelling van een ISAE 3402 Assurance rapport is zekerheid geven omtrent de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de diensten die worden geleverd. ISAE 3402 kent twee typen rapporten.

Een type 1 rapport geeft zekerheid over de opzet en het bestaan (de beschrijving en implementatie) van de gewenste beheersingsmaatregelen. Op 11 april 2017 heeft Triodos Investment Management een ISAE type I verklaring ontvangen over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Een type 2 rapport geeft daarnaast zekerheid over de effectieve werking van de gewenste beheersingsmaatregelen. Triodos Investment Management heeft op 12 maart 2018 de verklaring over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 ontvangen.

Solvabiliteit

Triodos Investment Management voldoet in ruime mate aan de minimum solvabiliteitseisen die in overeenstemming met het Besluit prudentiële regels Wft (BPR), AIFMD en het Burgerlijk Wetboek aan beheerders van beleggingsinstellingen gesteld worden. Daardoor is Triodos Investment Management een solide partij die tegenslagen in voldoende mate kan opvangen.

Waarderingsrisico

Triodos Investment Management heeft een uitgebreid raamwerk geïmplementeerd inclusief waarderingsmethodiek en procedures. Daarmee waarborgt de beheerder van het fonds een onafhankelijke, degelijke, alomvattende en consistente waarderingsmethodiek. Het raamwerk beschrijft algemene eisen over de selectie, implementatie en toepassing van waarderingsmethodiek en technieken voor alle beleggingen en waarborgt consistente procedures. Daarbij wordt rekening gehouden met het gevarieerde karakter van de beleggingen en de gerelateerde marktpraktijk om deze beleggingen te waarderen. Ook zorgt het raamwerk voor een consistente aanpak van het waarderingsproces, de onafhankelijke waarderingscomités en in sommige gevallen het gebruik van externe waarderingsexperts.

Het waarderingsrisico refereert aan het risico dat de waarde van de beleggingen geen correcte weergave is van de reële marktwaarde. Dit komt doordat de waardering wordt gebaseerd op data van een niet gereglementeerde markt en aannames. Het fonds richt zich op beleggingen die niet op een reguliere markt worden verhandeld en niet aan een beurs genoteerd zijn. De investeringen hebben geen direct opvraagbare prijzen en zijn daardoor mogelijk moeilijk te waarderen. Om de waarde van de investeringen vast te stellen past het fonds een consistente, transparante en passende waarderingsmethodiek toe.

Verklaring omtrent de bedrijfsvoering

Triodos Investment Management heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Op grond hiervan verklaart Triodos Investment Management als beheerder van Triodos Cultuurfonds te beschikken over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y, lid 5 Bgfo.

Bij haar werkzaamheden heeft Triodos Investment Management niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Triodos Investment Management verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het boekjaar 2017 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Voor verdere informatie over de beheersing van de operationele risico’s verwijzen we naar het jaarverslag van Triodos Investment Management B.V.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken