Beloningsbeleid

Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn tot en met 31 december 2017 in dienst van Triodos Bank. Per 1 januari 2018 zijn alle medewerkers van de beheerder in dienst bij Triodos Investment Management. De totale beloning van de 186 medewerkers over het boekjaar 2017 werkzaam bij de beheerder van het fonds bedroeg EUR 14.664.564. Triodos Bank en Triodos Investment Management hechten veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De kernelementen van het internationale beloningsbeleid staan in het jaarverslag van Triodos Bank (www.triodos.nl).

Het salarissysteem van Triodos Bank en Triodos Investment Management bevat geen bonussen of optieregelingen. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om de medewerkers te motiveren en te belonen.

Voor medewerkers met beroepswerkzaamheden die het risicoprofiel van het fonds kunnen beïnvloeden (zogenoemde ‘identified staff’), moeten beheerders minimaal hun beloningsbeleid aangeven. Dit is verplicht op grond van artikel 22(2) van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en sectie XIII (Guidelines on disclosure) van ‘ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD’. Directieleden, fondsmanagers en leidinggevenden van ondersteunende afdelingen zijn ‘identified staff’. De directie van de beheerder beoordeelt jaarlijks het beloningsbeleid en de ‘identified staff’ en past deze waar nodig aan.

De tabel hieronder bevat de totale beloning van alle medewerkers die voor Triodos Investment Management werkzaam zijn. De beloning is onderverdeeld in een vaste en variabele beloning en eveneens uitgesplitst naar senior management en overige ‘identified staff’. Voor de toewijzing van medewerkers aan Triodos Cultuurfonds is het kostenallocatiemodel van de beheerder gebruikt. In dit model zijn de allocaties gebaseerd op activiteiten van medewerkers (‘Activity Based Costing’, oftewel de ABC-methode). Het doel van deze tabel is om de vergoedingen naar de medewerkers inzichtelijk te maken. Daarom zijn alle overige kosten (zoals huisvestings- en werkplekkosten, reiskosten, kosten voor uitbestede werkzaamheden, externe consultants en externe medewerkers) van de beheerder buiten beschouwing gelaten.

De hieronder genoemde beloningen bevatten alle vergoedingen ten gunste van de medewerkers, inclusief loonheffingen, sociale lasten, pensioenpremies en eventuele gratificaties. Triodos Bank dan wel Triodos Investment Management kan medewerkers een extra individuele beloning toekennen van maximaal één maandsalaris. In overleg met Human Resources beoordeelt het management aan wie deze zogenoemde ‘Tokens of Appreciation’, die bedoeld zijn voor buitengewone prestaties, worden toegekend. De ‘Tokens of Appreciation’ zijn niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen (zoals bij conventionele bonussen), maar worden uitsluitend achteraf aangeboden. Er zijn geen natuurlijke personen met een totale beloning van EUR 1 miljoen of meer werkzaam bij de beheerder van het fonds. Het fonds heeft geen personeel in dienst.

Eens per jaar kan ook een collectieve ‘Token of Appreciation’ worden toegekend voor de gezamenlijke prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit bescheiden bedrag is voor alle medewerkers gelijk en bedraagt maximaal EUR 500 per medewerker. Medewerkers kunnen in plaats van een geldbedrag ook kiezen voor een equivalent in certificaten van aandelen Triodos Bank. In 2017 is er geen collectieve ‘Token of Appreciation’ uitgekeerd, wel heeft iedere medewerker vanwege CAO-onderhandelingen een eenmalige uitkering van EUR 500 ontvangen welke is opgenomen onder de variabele beloning. In 2016 bestond het grootste gedeelte van de variabele beloning uit de collectieve ‘Token of Appreciation’.

Beloningsbeleid uitbestede werkzaamheden

De European Securities and Markets Authority (ESMA) is de Europese autoriteit voor de effectenmarkten. De ESMA heeft in het najaar van 2017 nadere eisen gesteld aan de reikwijdte van de toelichting op het beloningsbeleid vanuit artikel 22(2) van de AIFMD. De toelichting op de beloningen dient onder meer uitgebreid te worden met toelichting op uitbestede portefeuillemanagementwerkzaamheden. De onderstaande toelichting op het beloningsbeleid van Triodos Bank NV zou om deze reden ook in dit jaarverslag opgenomen moeten worden.

Vanuit Triodos Bank N.V. is de branche Triodos Bank Nederland (TBNL) belast met het beheer van de Nederlandse leningenportefeuille. De bovenstaande kwalitatieve toelichting op het beloningsbeleid van Triodos Investment Management is ook van toepassing op de medewerkers die werkzaam zijn voor TBNL. De onderstaande gecumuleerde kwantitatieve informatie omtrent de beloningen is vanuit TBNL beschikbaar gesteld. De onderstaande totale beloningen zijn voor de identified staff en overige medewerkers van TBNL, waarvan de beloningen niet op fondsniveau zijn gealloceerd.

Triodos Cultuurfonds

Download XLS

(bedragen in euro’s aantallen cursief)

Medewerkers
direct betrokken bij werkzaamheden Triodos Cultuurfonds

‘Identified staff’ in senior management functies

Overige ‘Identified staff’

 

2017

2016

2017

2016

2017

2016

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

11

14

4

4

6

5

Gemiddelde inzet obv FTE

2,9

2,7

0,2

0,1

0,6

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Totale vaste beloning

294.144

257.281

39.445

28.936

84.141

62.430

Totale variabele beloning

1.967

2.010

36

101

316

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale beloning

296.111

259.291

39.481

29.037

84.457

62.754

 

 

 

 

 

 

 

Triodos Investment Managament

Download XLS

(bedragen in euro’s aantallen cursief)

Medewerkers werkzaam bij de beheerder

‘Identified staff’ in senior management functies

Overige ‘Identified staff’

 

2017

2016

2017

2016

2017

2016

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

186

160

9

7

23

21

Gemiddelde inzet o.b.v. FTE

156,6

128,1

6,6

6,5

18,3

17

 

 

 

 

 

 

 

Totale vaste beloning

14.545.631

11.987.201

1.224.062

1.216.949

2.414.615

2.279.973

Totale variabele beloning

118.933

96.057

2.123

5.674

13.584

9.877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale beloning

14.664.564

12.083.258

1.226.185

1.222.623

2.428.199

2.289.850

 

 

 

 

 

 

 

Triodos Bank Nederland

Download XLS

(bedragen in euro’s aantallen cursief)

Overige identified staff, inclusief senior management

Overige medewerkers

Totaal

 

2017

2016

2017

2016

2017

2016

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

5

6

228

204

233

210

 

 

 

 

 

 

 

Totale vaste beloning

594.471

752.146

11.142.089

10.033.765

11.736.560

10.785.911

Totale variabele beloning

10.000

107.246

117.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale beloning

594.471

762.146

11.142.089

10.141.011

11.736.560

10.903.157

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken