Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Triodos Cultuurfonds heeft deze jaarrekening conform de regelgeving en de statuten van het fonds ondertekend. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een nettoresultaat van EUR 0,2 miljoen. De Raad van Commissarissen stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van hun taken in het afgelopen boekjaar.

De Raad van Commissarissen is in de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De Raad heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling en de beleggingsresultaten van het fonds. De Raad heeft daarnaast actief toezicht gehouden op het beleid van het fonds met betrekking tot wijzigingen in weten regelgeving en de risicobeheersing van het fonds; het aanhoudend dalende fondsvolume en het teruglopende rendement zijn daarbij belangrijke onderwerpen geweest.

De Raad heeft uitvoerig met de beheerder gesproken over de strategische positionering van het fonds en de impactdoelstellingen. De Raad van Commissarissen is nauw betrokken bij het voorstel van het bestuur tot ontbinden van Triodos Cultuurfonds in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2018.

De Raad steunt het beleid dat het bestuur heeft gevoerd en de wijze waarop zij gedurende het jaar met het bestuur van gedachten heeft gewisseld.

Zeist, 12 april 2018

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken