Risico’s

Financiële Risico’s

Het Triodos Cultuurfonds belegt middelen van aandeelhouders voor hun rekening en risico. Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren, staan alle bekende risico’s waaraan het fonds onderhevig is, beschreven in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds. De risicobereidheid van het fonds staat beschreven in het prospectus in de paragrafen Beleggingsbeleid en Restricties. Triodos Cultuurfonds publiceert deze documenten op www.triodos.nl.

In 2016 heeft het fonds te maken gehad met een aantal financiële risico’s. De belangrijkste risico’s die dit jaar naar voren kwamen, waren:

Kredietrisico

Triodos Cultuurfonds investeert in leningen en loopt hierdoor kredietrisico. Het risico bestaat dat een kredietnemer niet aan zijn rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Triodos Cultuurfonds heeft een aantal mitigerende maatregelen getroffen om het kredietrisico te beperken:

  • Bij de aanvraag en tussentijdse beoordelingen van leningen gebruikt het fonds een stelsel van beoordelingscriteria om het kredietrisico en de daarmee samenhangende risicocategorie vast te stellen en te beoordelen. Op basis hiervan hanteert het fonds bij het verstrekken van financieringen risico-opslagen voor debiteurenrisico’s. Door deze extra inkomsten kunnen eventuele potentiële toekomstige kredietverliezen voor een deel afgewend worden.
  • Triodos Cultuurfonds beheerst het kredietrisico ten aanzien van de leningen onder andere ook door verkregen zekerheden in de vorm van hypotheekrechten.

In de tabel staat de verdeling naar risicocategorie over de portefeuille. Voor verdere kwantificering van de zekerheden en een toelichting op het kredietrisico verwijzen wij naar de (PDF:) Toelichting op de jaarrekening.

Renterisico

De leningenportefeuille van Triodos Cultuurfonds bestaat voornamelijk uit vastrentende leningen en is daardoor gevoelig voor het renterisico. Doordat de leningen tegen de reële waarde worden gewaardeerd, is het rendement van het fonds grotendeels afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Een verandering van de rentevoet op de kapitaalmarkt heeft een positief of negatief effect op de resultaten van Triodos Cultuurfonds. De waarde van de vastrentende portefeuille van het fonds profiteert namelijk van een rentedaling op de kapitaalmarkt. Een rentestijging heeft een negatief effect op de waarde van deze portefeuille.

De rentegevoeligheid van de portefeuille wordt uitgedrukt in de modified duration. De modified duration is voor een groot deel afhankelijk van de rentevastperiode van de leningen. Een langere rentevastperiode leidt tot een hogere rentegevoeligheid. Bij het aangaan van nieuwe leningen wordt de rentevastperiode zorgvuldig gekozen. Een brede verscheidenheid aan rentevastperiodes is daarbij het uitgangspunt van de samenstelling van de portefeuille. Triodos Cultuurfonds kent een risicobereidheid voor de modified duration tussen 1 en 5.

Per ultimo 2016 bedraagt de modified duration van de leningenportefeuille 2,6 (ultimo 2015: 2,8). De modified duration van het fonds als geheel bedraagt 2,5 per ultimo 2016 (ultimo 2015: 2,3). Dat betekent dat met een stijging van 1% van de gemiddelde marktrente, de waarde van de het fonds met 2,5% daalt. Een verdere kwantificering staat op pagina 27.

Ontwikkeling modified duration 2016

Ontwikkeling modified duration 2016 (lijndiagram)

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Cultuurfonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om op een bepaald moment aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Triodos Cultuurfonds heeft een aantal mitigerende maatregelen genomen om het liquiditeitsrisico te beperken:

  • Het liquiditeitsrisico kan oplopen als in een korte periode veel aandelen ter inkoop aan het fonds worden aangeboden. Het fonds kan in dat geval besluiten om (tijdelijk) geen aandelen in te kopen.
  • Het fonds kan middelen op natuurlijke wijze liquide maken, namelijk door aflossing. Het fonds heeft een aantal leningen verstrekt aan gemeentes waarbij aan het einde van de looptijd aflossing ineens plaatsvindt. Het is aan het bestuur om in te schatten hoe deze leningen bij liquiditeitskrapte snel (binnen twee weken) liquide gemaakt kunnen worden door ze te verkopen aan een bank of aan andere financiële instellingen.
  • Het fonds houdt een gedeelte van het fondsvermogen liquide.
  • Het fonds houdt momenteel 63,4% van de portefeuille aan in leningen aan gemeentes. Deze leningen kunnen bij een krappe liquiditeit eenvoudig aan andere financiële instellingen verkocht worden.

Eind 2015 hield het fonds – door een onverwachte vervroegde aflossing – ruim 20% liquide middelen aan. Dit is in 2016 verlaagd naar circa 7,7%. De vergoedingen op de liquide middelen zijn door de huidige lage marktrente zeer laag tot nihil. Bovendien is het fondsvolume op dit moment stabiel. Daarom vindt het fonds het verantwoord dit percentage aan te houden.

Niet-financiële risico’s

Als beheerder van het fonds heeft Triodos Investment Management het risicomanagementbeleid op een integrale wijze vastgelegd om zo de operationele risico’s te beheersen. Operationele risico’s zijn de risico’s op schade door tekortschietende of falende interne processen, mensen en systemen of externe gebeurtenissen. Compliance risico’s zijn de risico’s die verband houden met het niet of niet tijdig voldoen aan weten regelgeving. Deze risico’s worden doorlopend vastgesteld, gemeten, beheerd en bewaakt via passende procedures en rapportages.

ISAE 3402

Als beheerder van het fonds werkt Triodos Investment Management aan een continue verbetering van de effectiviteit en de beheersbaarheid van de processen. Dit heeft geleid tot de start van een ISAE3402-project in 2016. Een ISAE3402-rapport is een tastbaar bewijs van de opzet en bestaan van de kernprocessen van de beheerder. Dit geeft de investeerders in het fonds meer zekerheid dat de processen beheerst plaatsvinden.

Solvabiliteit

Triodos Investment Management voldoet in ruime mate aan de minimum solvabiliteitseisen die aan vermogensbeheerders gesteld worden. Daardoor is Triodos Investment Management een solide partij die tegenslagen in voldoende mate kan opvangen.

Waarderingsrisico

Triodos Investment Management heeft een uitgebreid raamwerk geïmplementeerd inclusief waarderingsmethodiek en procedures. Daarmee waarborgt de beheerder van het fonds een onafhankelijke, degelijke, alomvattende en consistente waarderingsmethodiek. Het raamwerk beschrijft algemene eisen over de selectie, implementatie en toepassing van waarderingsmethodiek en technieken voor alle beleggingen en waarborgt consistente procedures. Daarbij wordt rekening gehouden met het gevarieerde karakter van de beleggingen en de gerelateerde marktpraktijk om deze beleggingen te waarderen. Ook zorgt het raamwerk voor een consistente aanpak van het waarderingsproces, de onafhankelijke waarderingscomités en in sommige gevallen het gebruik van externe waarderingsexperts.

Het waarderingsrisico refereert aan het risico dat de waarde van de beleggingen geen correcte weergave is van de reële marktwaarde. Dit komt doordat de waardering wordt gebaseerd op data van een niet gereglementeerde markt en aannames. Het fonds investeert bijna exclusief in beleggingen die niet op een reguliere markt worden verhandeld en niet aan een beurs genoteerd zijn. De investeringen hebben geen direct opvraagbare prijzen en zijn daardoor mogelijk moeilijk te waarderen. Om de waarde van de investeringen vast te stellen past het fonds een consistente, transparante en passende waarderingsmethodologie toe.

In control statement

Triodos Investment Management heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Op grond hiervan verklaart Triodos Investment Management als beheerder voor Triodos Cultuurfonds te beschikken over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y, lid 5 Bgfo die voldoet aan de vereisten als bepaald in de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de Wft.

Bij haar werkzaamheden heeft Triodos Investment Management niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Triodos Investment Management verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2016 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.

Voor verdere informatie over de beheersing van de operationele risico’s binnen het bestuur, verwijzen we naar het bestuursverslag van Triodos Investment Management BV.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken