Resultaat

Financieel resultaat

Het resultaat van Triodos Cultuurfonds is opgebouwd uit resultaat uit bedrijfsuitoefening en de ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille door de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Het resultaat uit bedrijfsuitoefening is opgebouwd uit rente- en andere inkomsten plus de gerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille, minus de totale kosten. Over 2016 bedraagt het resultaat uit bedrijfsuitoefening EUR 1,7 miljoen (2015: EUR 2,7 miljoen).

De opbrengsten van Triodos Cultuurfonds bestaan voor een groot gedeelte uit gerealiseerde rentebaten op leningen. In 2016 bedroegen de opbrengsten EUR 2,7 miljoen (2015: EUR 3,7 miljoen). De renteopbrengsten in 2015 waren eenmalig hoger in verband met boeterente die in dat jaar in verband met een vervroegde aflossing door een leningnemer werd betaald.

Het resultaat wordt ook bepaald door de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de leningen. In 2016 zijn er, net als in 2015, geen gerealiseerde waardeveranderingen behaald. De ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille bedroeg in 2016 EUR -0,4 miljoen (2015: EUR -2,3 miljoen).

In 2016 zijn geen voorzieningen getroffen. Het totaalresultaat van het fonds komt daarmee uit op EUR 1,3 miljoen (2015: EUR 0,4 miljoen).

Waardeontwikkeling sinds de oprichting

Waardeontwikkeling sinds de oprichting (lijndiagram)

Kosten

Triodos Cultuurfonds betaalt een beheervergoeding van 0,80% aan Triodos Investment Management. Deze beheervergoeding is de grootste kostenpost en wordt vooral gebruikt voor personele kosten, reiskosten, huisvesting en ICT-lasten. Dit zijn kosten die bij het verstrekken van nieuwe financieringen en het beheer van de bestaande financieringen gemaakt worden. Uit de beheervergoeding worden ook alle inspanningen bekostigd die samenhangen met de administratie en het voldoen aan rapportageverplichtingen. De totale kosten in 2016 bedroegen EUR 1.001.165 (2015: EUR 966.580). De lopende kosten ratio geeft de verhouding aan tussen het gemiddelde fondsvermogen en de genormaliseerde kosten die het fonds maakt. In 2016 was dit percentage 1,03% (2015: 1,00%).

Rendement

Het rendement van Triodos Cultuurfonds wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds, inclusief de herbelegging van het uitgekeerde dividend. De intrinsieke waarde van het aandeel Triodos Cultuurfonds per 31 december 2016 is EUR 27,24. Dit is een daling van 1,4% ten opzichte van 31 december 2015 (EUR 27,63).

Het rendement voor beleggers in Triodos Cultuurfonds bedraagt 1,5% over 2016 (2015: 0,4%). Dit is inclusief het in 2016 uitgekeerde dividend van EUR 0,76 per aandeel.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken