Balans

per 31 december 2016

Download XLS

Voor winstverdeling (in duizenden euro’s)

Noot*

31.12.2016

31.12.2015

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Beleggingen

 

 

 

Leningen

1

89.072

73.110

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

Deposito’s

2

2.000

5.000

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa

3

410

383

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

Liquide middelen

4

5.506

19.197

 

 

 

 

Kortlopende schulden

5

-391

-192

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden

 

5.525

19.388

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van activa minus schulden

 

96.597

97.498

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

6

1.702

1.694

Agio

7

88.322

87.840

Herwaarderingsreserves

8

4.873

5.242

Overige reserves

9

397

2.351

Onverdeeld resultaat

10

1.303

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.597

97.498

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken