Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Triodos Cultuurfonds heeft deze jaarrekening conform de regelgeving en de statuten van het fonds ondertekend. Het boekjaar 2016 is afgesloten met een nettoresultaat van EUR 1,3 miljoen. De Raad van Commissarissen stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van hun taken in het afgelopen boekjaar.

De Raad van Commissarissen is in de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De Raad heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling, de beleggingsresultaten en de groeiambitie van het fonds. Verder heeft de Raad gekeken naar het verstrekken van leningen buiten Nederland. De Raad heeft daarnaast actief toezicht gehouden op het beleid van het fonds met betrekking tot wijzigingen in wet- en regelgeving en de risicobeheersing van het fonds; het huidige lage renteniveau is daarbij een belangrijk onderwerp geweest. Ook is aandacht geweest voor de educatie van de leden van de Raad, waarbij het thema ‘impact’ een belangrijke rol speelde. Tot slot heeft de Raad gesproken over een hogere geografische spreiding van financieringen, en het evenement rondom het tienjarig bestaan van het fonds.

De Raad is tevreden over het beleid dat het bestuur voert en de wijze waarop zij gedurende het jaar met het bestuur van gedachten heeft gewisseld.

Zeist, 30 maart 2017

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken