Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank

EUR 12,3 miljard

Het totale beheerd vermogen
van Triodos Bank inclusief de
beleggingsfondsen en
Private Banking is met
1,7 miljard (16%) gestegen
tot EUR 12,3 miljard.

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2015 met een bevredigende 12% gestegen tot EUR 212 miljoen (2014: EUR 190 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management en van Triodos Investment Advisory & Services (BV) hieraan bedroeg EUR 31 miljoen (2014: EUR 31 miljoen). De provisie-inkomsten in 2015 bedroegen 32% (2014: 33%) van de totale baten, conform de verwachtingen.

Het totale beheerd vermogen – bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking – is met EUR 1,7 miljard (16%) gestegen tot EUR 12,3 miljard. Dat is beter dan verwacht.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 15% tot EUR 8,2 miljard. Dit dankzij gestage groei van de toevertrouwde middelen en de uitgifte van certificaten van aandelen in alle vestigingen. Dit komt overeen met de verwachte groei van 5 tot 15%.

Het aantal klanten van Triodos Bank steeg met 15% naar een totaal van 607.000 klanten. De verwachte groei was 10 tot 15%.

Afgelopen jaar hebben we de definitie van het begrip ‘klant’ verder verfijnd, zodat het aantal klanten opgegeven door de verschillende vestingen consistenter en eenduidiger is. In de samenvatting met kerncijfers zullen we het aantal rekeningen blijven vermelden.

De voorgezette groei op het vlak van rekeningen, laat zien dat – ondanks de zeer lage rentepercentages – steeds meer mensen een bewuste bankenkeuze maken, en willen weten wat hun bank met hun geld doet.

De operationele kosten stegen met 9% gedurende het jaar. Zonder rekening te houden met verschillende nettobijdragen in 2014 en 2015 voor de redding van banken (waaronder een speciale belasting voor de redding van SNS Bank in 2014), zou de groei 15% bedragen. De operationele kosten waren in lijn met de verwachtingen. De stijging is het gevolg van de groei van de activiteiten, en wordt daarnaast verklaard investeringen die nodig zijn om te voldoen aan regelgeving.

De verhouding tussen operationele uitgaven en inkomen bedroeg 71% (2014: 73%). De winst vóór belasting en toevoeging aan kredietvoorzieningen, nam toe tot EUR 61,4 miljoen (2014: 51,2 miljoen). De waardevermindering van de kredietportefeuille nam af van EUR 11,1 miljoen in 2014 naar EUR 7,6 miljoen.

35%

De nettowinst over 2015
bedroeg EUR 40,7 miljoen,
35% meer dan in 2014.

De nettowinst was EUR 40,7 miljoen, een stijging van 35% (2014: 30,1 miljoen).

De waardevermindering van de kredietportefeuille daalde naar 0,16% van de gemiddelde kredietportefeuille, vergeleken met 0,28% in 2014. Deze ontwikkeling is positief en vergelijkbaar met de relatief lage cijfers uit het verleden.

Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 5,5% in 2015 (2014: 4,4%). De doelstelling op middellange termijn was tot nu toe om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Het rendement in 2015 is in dit kader bevredigend. De marktomstandigheden zijn echter veranderd. Wanneer de huidige trend van erg lage rente en toenemende kosten in verband met regelgeving en kapitaalseisen zich voortzet, dan is het realistischer om een lager rendement op eigen vermogen te verwachten. Tegen deze achtergrond verwacht de bank een rendement op eigen vermogen van tussen de 3% en de 5% in 2016.

Onder de huidige marktomstandigheden verwacht Triodos Bank deze doelstelling niet eenvoudig te kunnen overtreffen in de komende drie jaar; niet in de laatste plaats omdat er juist in de komende jaren investeringen zullen worden gedaan voor de verdere ontwikkeling van Social Responsible Investment (SRI), voor de lancering van een rekening courant in het Verenigd Koninkrijk, en voor de mogelijke opening van een volwaardige vestiging in Frankrijk. Omdat kapitaals- en liquiditeitseisen mogelijk verder zullen worden verhoogd, geven we verder de voorkeur aan het handhaven van een relatief hoge kapitaalbasis en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot. Dit heeft ook een drukkende werking op het rendement. De winstgevendheid heeft de volle aandacht van de Raad van Bestuur.

De winst per aandeel – berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen – bedroeg EUR 4,40 (2014: EUR 3,41). Dit is een stijging van 29%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

607.000

Het totaal aantal klanten
van Triodos Bank is met
15% gestegen, wat in lijn
is met de verwachte
groei van tussen de 10 en
15%. Eind 2015 bedroeg
het aantal klanten van
Triodos Bank meer dan
607.000.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2014: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 44% (2014: 57%). Ons beleid is gericht op een pay-out ratio van 50% tot 70%, om zo stabiliteit te garanderen. Het jaar 2015 was uitzonderlijk goed om welke reden we vastgehouden aan een dividend van EUR 1,95 per aandeel, ook al komt daardoor onze pay-out net onder de 50%-ratio.

Het aandelenkapitaal van Triodos Bank groeide met EUR 40 miljoen, ofwel 7%. Deze groei werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers. De campagnes liepen gedurende het gehele jaar in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.

Het aantal certificaathouders bleef in 2015 toenemen, terwijl anderzijds een aantal instellingen – vooral pensioenfondsen – zijn certificaten verkocht. De gemiddelde groei in dit kader was bevredigend en ook voldoende om aan de kapitaalsvereisten te voldoen. Het aantal certificaathouders is gestegen van 32.591 naar 35.735. Het eigen vermogen groeide met 11% (van EUR 704 miljoen tot EUR 781 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit ingehouden winst. De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen functioneerde in 2015 opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2015 EUR 81 (eind 2014: EUR 78).

Eind 2015 bedroeg de Total Capital Ratio 19,0% (2014: 19,0%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 16%. De Core Tier 1-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 19,0% (2014: 19,0%). De solvabiliteitsratio blijft sterk.