Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Europees vestigingennetwerk
(Retail- en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van groot belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat expertise op te bouwen en uit te wisselen. De snel groeiende Triodos-gemeenschap kan daarvan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan honderdduizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten.

De kernwaarden van de bank verbinden ons met onze klanten. Er zijn ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren soms fors tussen de verschillende lokale markten. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt.

Onze retailacticiteiten ontwikkelden zich in 2015 verder, doordat zowel particulieren als duurzame ondernemingen bleven kiezen voor Triodos Bank.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

Download XLS

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2015

31.12.2014

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

2.771,6

38

2.377,7

38

België

1.504,2

21

1.361,3

22

Verenigd Koninkrijk

1.153,0

16

975,2

16

Spanje

1.660,2

22

1.420,2

22

Duitsland

193,6

3

154,4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.282,6

100

6.288,8

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

Download XLS

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2015

31.12.2014

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

3.462,6

48

3.036,1

48

Spaardeposito’s

1.403,9

19

1.356,7

22

Overige toevertrouwde middelen

2.416,0

33

1.896,0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.282,5

100

6.288,8

100

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen (waaronder spaartegoeden) stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. Een groei op dit vlak is een belangrijke indicator voor het vermogen van Triodos Bank om voldoende middelen aan te trekken voor het financieren van duurzame ondernemingen.

16%

Ondanks de sterke
concurrentie op de
spaarmarkt bedroeg
de totale groei van de
Europese vestigingen 16%.

De vestigingen van Triodos Bank hebben een gevarieerd aanbod aan duurzame producten en diensten. Dit is onderdeel van onze strategische doelstelling om een volledig pakket aan bankdiensten te bieden aan klanten. Deze doelstelling is in enkele vestigingen al gerealiseerd en bevindt zich in andere vestigingen in de ontwikkelingsfase. Dit heeft geleid tot groei van de toevertrouwde middelen met EUR 994 miljoen (16%). De verwachte groei was 10%. We zijn tevreden met de gecontroleerde mate van groei van de toevertrouwde middelen. Dit tegen de achtergrond van de groei in spaartegoeden en van de toename van liquiditeit in zowel de markt als bij onze (potentiële) klanten.

389

In 2015 ontvingen 389
organisaties in totaal een
bedrag aan schenkingen
van EUR 0,2 miljoen.

Dit alles samen leidde tot een voortgezette groei in alle landen waar Triodos Bank actief is. Deze groei is deels het gevolg van een duidelijker profilering. Ook relevant in dit kader waren efficiëntere en klantvriendelijker processen voor het openen van rekeningen. Bovendien was sprake van een markt die ontvankelijk is voor bewust omgaan met geld.

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te schenken aan een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2015 ontvingen 389 organisaties (2014: 403) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,2 miljoen (2014: EUR 0,3 miljoen). Het lage rentepercentage - en de beperkte spaarrente die daar het gevolg van was - leidden er toe dat sommelige klanten afzagen van het doneren van een deel van hun opgebouwde rente.

Kredieten

Uitstaande kredieten per sector in 2015

Uitstaande kredieten per sector (cirkeldiagram)

De groei in kwaliteit en omvang van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. De bank richt zich volledig op duurzame sectoren. De ondernemingen en projecten die de bank financiert, dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank (zie onderstaand voor details).

Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers op dit punt daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op de websites van de bank.

Triodos Bank concentreert zich op de sectoren waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Het zijn ook de sectoren waar we verdere groei, diversificatie en innovatie verwachten.

Milieu (37%, 2014: 43%)

Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht), en uit energiebesparingsprojecten. De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om bedrijven in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten).

Sociaal (24%, 2014: 26%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profit organisaties. Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw, maar ook aan partijen die eerlijke handel financieren. Verder gaat het om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector.

Cultuur (14%, 2014: 15%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en organisaties.

Particuliere duurzame hypotheken, gemeenten en particuliere leningen (25%, 2014: 16%)

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat voor het grootste deel uit particuliere hypotheken voor duurzame woningen, en uit een beperkt aantal kortlopende kredieten inclusief debetstand op betaalrekeningen.

Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie hierna onder beleggingen).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen, steeg in 2015 tot 72% (2014: 68%). Triodos Bank streeft ernaar om 65% tot 70% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. Voldoen aan die doelstelling blijft een belangrijke uitdaging voor de bank. De toename in de kredietverlening was vooral het gevolg van kortlopende kredieten aan gemeenten. Als die niet worden meegerekend, daalt de verhouding naar 62% (2014: 63%).

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen bevredigend. Zeker tegen de achtergrond van een afnemende kwaliteit in de kredietverlening door veel Europese banken, en ondanks de lastige economische situatie en de beperkte groeimogelijkheden in diverse landen. Dit, samen met de focus op behoud en diversificatie van de kwalitatief hoogwaardige kredietportefeuille, leidde tot een daling van de waardevermindering van de kredietportefeuille tot 0,16% van de gemiddelde kredietportefeuille (2014: 0,28%). Dit is lager dan het langtermijn interne criterium van Triodos Bank van 0,25%. De waardeverminderingen worden getroffen voor het geval dat kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en de bank potentieel verliezen zou kunnen leiden.

22%

De groei van de krediet-
portefeuille bedroeg
EUR 949 (22%).

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 949 miljoen (22%). De groeiverwachting was 5% tot 15%. Een belangrijk deel van de groei wordt verklaard door de substantiële uitbreiding van grotere kredieten aan Nederlandse, Belgische en Duitse gemeenten, voornamelijk in verband met liquiditeitsbeheer.

Deze beleggingen zijn opgenomen in de kredietportefeuille. Dit in overeenstemming met regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging. Zonder deze toevoeging zou de groei van de kredietportefeuille ongeveer 13% zijn geweest, vooral als gevolg van de groei in hypotheekverstrekking (52%). De groei in de kredietverlening aan bedrijven was beperkt (9%). De verdeling van de groei over de sectoren was een bewuste keus: het was bedoeld om meer diversiteit en een lager risicoprofiel te bewerkstelligen.

De concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt nam weer toe na een periode van herstructurering en herkapitalisatie. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt waarin ze graag een positie willen verwerven, en waarin ze op een scherpe manier met elkaar concurreren als het gaat om kredietverleningsmogelijkheden.

Vooruitzichten

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei vertonen. Voor 2016 wordt een groei verwacht van ca. 10%.

Alle vestigingen richten zich op het aanbieden of ontwikkelen van een volwaardig dienstenpakket. Zo worden de voorbereidingen in 2016 voortgezet voor de introductie van een rekening-courant in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal klanten van de Groep als geheel zal naar verwachting toenemen met 10 tot 15%.

We zetten in op het verbeteren van de ratio tussen kredieten en toevertrouwde spaartegoeden naar 65 tot 70% (zonder meerekening van leningen aan de publieke sector).

De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting elk met ca. 10% toenemen. Triodos Bank wil zich primair richten op de kwaliteit en diversificatie van - en een gestage groei in - haar kredietportefeuille. We zullen ons concentreren op kredieten die passen bij de inspanningen van Triodos Bank om koplopers te financieren. Het gaat om ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen.