Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vennootschappelijke balans
per 31 december 2015

Download XLS

 

 

 

Voor winstverdeling
in duizenden euro’s

31.12.2015

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

285.819

175.225

Overheidspapier

213.233

208.782

Bankiers

539.432

572.874

Kredieten

5.216.637

4.266.523

Rentedragende waardepapieren

1.689.968

1.710.625

Aandelen

20

4

Deelnemingen

37.347

26.177

Immateriële vaste activa

14.448

9.912

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

37.591

20.858

Overige activa

35.876

31.069

Overlopende activa

143.684

133.614

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

8.214.055

7.155.663

 

 

 

Passiva

 

 

Bankiers

39.798

54.627

Toevertrouwde middelen

7.292.317

6.295.269

Overige schulden

19.489

18.609

Overlopende passiva

74.231

77.702

Voorzieningen

2.453

581

 

 

 

 

 

 

 

7.428.288

6.446.788

 

 

 

Achtergestelde schulden

5.250

5.250

 

 

 

Kapitaal

484.329

450.732

Agioreserve

123.935

117.911

Herwaarderingsreserve

503

390

Wettelijke reserve

11.286

5.510

Overige reserves

119.737

98.957

Onverdeelde winst

40.727

30.125

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

780.517

703.625

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

8.214.055

7.155.663

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

63.060

62.260

Onherroepelijke faciliteiten

717.672

593.771

 

 

 

 

 

 

 

780.732

656.031