Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

De essentie van Triodos en strategieontwikkeling

In 2015 heeft de Raad van Commissarissen een bijdrage geleverd aan strategieontwikkeling in het kader van Triodos 2025, en aan de vertaling hiervan in het bedrijfsplan 2016-2018. De Raad van Commissarissen constateert dat de kwesties die van belang zijn voor de stakeholders van de bank worden weerspiegeld in de strategie van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen heeft specifiek de essentie van Triodos Bank besproken om ervoor te zorgen dat er volledige afstemming is over de waarden en de rol ervan in de bedrijfsvoering.

Impact, risico, rendement

2015 werd gekenmerkt door beheerste groei, toegenomen impact en robuuste financiële resultaten. Het aandeel van de kredietportefeuille in het bedrag aan toevertrouwde middelen was afgelopen jaar echter wederom een punt van zorg. De Raad van Commissarissen ziet hierin een uitdaging, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de missie van de bank, en is tevreden over de maatregelen die de bank neemt om het evenwicht te herstellen.

Met het oog op de gewijzigde kapitaalvereisten let de Raad van Commissarissen op de financiële gezondheid, financiële ratio’s en vermogenspositie van Triodos Bank en op de impact van strengere kapitaalvereisten van toezichthouders. In 2015 is een intern project afgesloten waarmee een belangrijke stap is gezet in de versterking van de goverance en het risicomanagement. Triodos Bank is een middelgrote bank die aan de nieuwe regelgeving kan voldoen en een goede uitgangspositie heeft voor verdere groei.

Andere onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en contacten met de Raad van Bestuur in 2015 aan de orde kwamen, waren onder andere:

  • Strategie: het Triodos 2025 proces en het bedrijfsplan 2016-2018, ontwikkelingen in diverse landen en bij Triodos Investment Management, de belangrijkste strategische risico’s van de onderneming, en de kwartaalanalyses van de algehele prestaties en gezondheid van Triodos Bank.
  • Financieel: De financiële en economische ontwikkelingen bij Triodos Bank en de mogelijke impact daarvan, met name op de vermogenspositie van de bank en haar financiële resultaten over 2014, de management letter, het jaarverslag 2014 en het verslag van de Raad van Bestuur en het halfjaarverslag.
  • Risico en Audit: het ontwerp en de effectiviteit van het interne raamwerk voor risicomanagement en interne controlesystemen, de risicobereidheid en het daadwerkelijke risicoprofiel, de auditbevindingen, de accountantsrapporten, kwartaalverslagen en kredietrapportages, alsmede de voorbereiding op en implementatie van nieuwe kapitaal- en andere vereisten van toezichthouders.
  • Human resource management: de ontwikkeling van het senior management, organisatorische veranderingen, de bedrijfscultuur, en de jaarlijkse herziening van het internationale beloningsbeleid.
  • Interne organisatie: de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur van het Administratiekantoor en de Raad van Bestuur ten opzichte van elkaar, en een update van het intern reglement van de Raad van Commissarissen (waaronder een herziene procedure inzake nevenfuncties van commissarissen).
  • Business units: Er werden vergaderingen belegd met het management van de lokale vestigingen en Triodos Investment Management door individuele leden van de Raad van Commissarissen, samen met een vertegenwoordiger van het Bestuur van het Administratiekantoor en de Raad van Bestuur. Er werden presentaties gegeven door het management van lokale vestigingen en door Triodos Investment Management. De Raad van Commissarissen volgde de ontwikkelingen in de vestigingen in Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk op de voet, vooral vanwege de wijzigingen in het senior management, en de Duitse vestiging, omdat daar nog geen break-even is bereikt. De Raad van Commissarissen is niet alleen tijdig geïnformeerd over wijzigingen in het senior management, maar onderschrijft ook alle betreffende besluiten van de Raad van Bestuur volledig .
  • Contacten met De Nederlandsche Bank: De voorzitter, de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Audit & Risk Committee hebben twee keer een bijeenkomst gehad met De Nederlandsche Bank. Het frequentere contact met de toezichthouder is het gevolg van de groeiende balans en de zich uitbreidende activiteiten van Triodos Bank.
  • Contact met het Bestuur van het Administratiekantoor: Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft een informele bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het Bestuur van het Administratiekantoor voorafgaand aan de Algemene Vergadering.